سقف پرداخت تا 24 ماه

مبلغ پیش پرداخت به میزان دلخواه

سقف خرید 300 میلیون ریال

مرحله اول :

مرحله دوم ( درصورت تایید اعتبار سنجی ) :

 • تصویر آخرین فیش حقوقی یا حکم کارگزینی مهر شده ( متقاضی کارمند و بازنشسته دولت)
 • تصویر فیش حقوقی – لیست بیمه و معرفی نامه شغلی از شرکت (متقاضی کارمندخصوصی)
 • تصویر برابر اصل جواز کسب یا مجور فعالیت
 • تصویر صفحه اول ، دوم و توضیحات شناسنامه
 • تصویر تاییدیه کدپستی محل کار(دارندگان جواز کسب یا مجوز فعالیت)
 • تصویر تاییدیه کد پستی محل سکونت
 • تنظیم قرارداد
 • تحویل چک ، پیش پرداخت و دریافت رسید

مرحله نهایی  :

تذکر مهم : سفارش و بسته بندی کالا از دفتر تهران انجام میشود.

 • ارسال مدارک (1 الی 3 روز)
 • دریافت تاییدیه نهایی مدارک (1 الی 2 روز)
 • صدور کد خرید کالا (1روز)
 • ثبت سفارش کالا(1روز)
 • تهیه کالا – بسته بندی (1 الی 2 روز)
 • تحویل به پست و ارسال (1 الی 2 روز)
 • تحویل کالا به مشتری