سقف پرداخت تا 24 ماه

مبلغ پیش پرداخت به میزان دلخواه

سقف خرید 200 میلیون ریال

مرحله اول :

 • – تصویر نمای رو به روی کارت ملی
 • – تصویر نمای پشت کارت ملی
 • – تصویر آخرین فیش حقوقی

مرحله دوم ( درصورت تایید اعتبار سنجی ) :

 • – تصویر گواهی استغال به کار
 • – تصویر صفحه اول دفترچه بیمه و یا حکم کارگزینی
 • – تصویر صفحه اول شناسنامه
 • – تصویر صفحه توضیحات  شناسنامه
 • – تصویر اجاره نامه و یا سند محل سکونت

مرحله نهایی ( ثبت درخواست ) :

 • – تکمیل فرم
 • – ارسال مدارک و دریافت تاییدیه نهایی
 • – تماس از سوی کارشناسان شرکت برای محاسبه اقساط و ارسال مدارک
 • – دریافت کالا حداقل 48 ساعت کاری پس از ارسال مدارک